CONTINUTURI ALE PROCESULUI

EDUCATIONAL

 

Reforma curriculara este componenta centrala si, totodata, garantia reusitei reformei  invatamantului romanesc.

            Profilul de formare reprezinta o categorie curriculara ce descrie asteptarile societatii fata de tanarul care incheie invatamantul preuniversitar. Profilul de formare sintetizeaza principalele cunostinte, capacitati si aptitudini dezirabile la orice tanar, la capatul parcursului sau scolar.

            Astfel de la orice elev care termina invatamantul liceal, se astepta in esenta:

·        Sa comunice eficient in situatii reale;

·        Sa inteleaga sensul apartenentei la diverse tipuri de comunitati (comunitatea locala, nationala, europeana);

·        Sa demonstreze flexibilitate si capacitate de adaptare si de integrare in medii diverse;

·        Sa rezolve probleme, sa ia decizii si sa-si exprime opiniile folosind gandirea critica si creativa;

·        Sa foloseasca in mod eficient tehnologiile relevante pentru viata de toate zilele;

·        Sa inteleaga fenomenele esentiale ale naturii inconjuratoare si ale mediului social;

·        Sa contribuie la structurarea si ocrotirea unei vieti de calitate;

·        Sa aplice si sa-si valorizeze propriile experiente de invatare in scopul dezvoltarii unui ansamblu personal de atitudini si al indentificarii viitoarei orientari profesionale;

·        Sa-si formeze capacitatile si motivatiile proprii invatarii  permanente.

 

Itinerariu de formare cuprinde mai multe etape:

 

·        Tezele de evaluare nationala  la clasele a VII-a si a VIII -a

·        Ciclul inferior al liceului – clasele a IX a si a X a

·        Ciclul superior al liceului - clasele a XI a si a XII a

·        Examenul de bacalaureat.

·        Piata muncii.

      Structura noilor planuri-cadru de învatamânt pentru  liceu este rezultatul adaptarii curriculumului national la noua structura a învatamântului liceal, prevazuta de Legea învatamântului nr. 84/ 1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

În acest context:

-         clasele a IX-a si a X-a reprezinta etapa finala a învatamântului obligatoriu de 10 ani si constituie în acelasi timp ciclul inferior al liceului; ca urmare, ponderea disciplinelor prin care se asigura educatia de baza este predominanta în raport cu ponderea disciplinelor prin care se asigura initierea în specializare;

-         clasele a XI-a si a XII-a constituie ciclul superior al învatamântului liceal si etapa de învatamânt post-obligatoriu, în care ponderea o detin disciplinele prin care se asigura formarea diversificata, în functie de profil si de specializare.

Disciplinele scolare sunt grupate pe sapte arii curriculare aceleasi  stabilite prin planul cadru al invatamantului obligatoriu.

1.  Limba si comunicare (Limba si literatura romana, Limba moderna (1), Limba moderna (2), Limba latina)

2.  Matematica si stiinte ale naturii (Matematica, Fizica, Chimie, Biologie)

3.  Om si societate (Istorie, Geografie, Stiinte socio-umane, Religie, Istoria religiilor)

4.  Arte (Educatie muzicala, Educatie plastica)

5.  Educatie fizica si sport (Educatie fizica)

6.  Tehnologii (Educatie tehnologica/Tehnica informationala)

7.  Consiliere si orientare

     Numarul de ore din trunchi comun este comun pentru toti elevii in primii doi  ani de liceu, pentru toate filierele, profilurile si specializarile din cadrul invatamantului liceal.      Trunchiul comun vizeaza competentele cheie, si va fi parcurs obligatoriu de toti elevii, indiferent de profilul de formare.Gruparea disciplinelor din structura trunchiului comun in cele 7 arii curriculare se asigura continuitatea dintre planurile cadru de invatamant pentru clasele I-VIII si planurile cadru pentru liceu sau pentru scoala de arte si meserii. Oferta de trunchi comun contribuie la:

-         finalizarea educatiei de baza, prin continuarea dezvolarii competentelor cheie urmarite in cadrul invatamantului obligatoriu,

-         asigurarea continuitatii intre invatamntul gimnazial si liceal,

-         formarea pentru invatarea pe parcursul intregii vieti.

  In baza rezultatelor studiilor efectuate, la nivelul Comisiei Europene au fost stabilite 8 domenii de competente cheie, fiind preciazate pentru fiecare domeniu cunostintele, deprinderile si atitudinile care trebuie dobandite, respectiv formate elevilor in procesul educational:

-comunicare in limba materna,

- comunicare in limbi straine,

- matematica, stiinte si tehnologii,

- tehnologia informatiei si a comunicatiilor (TIC),

- competente interpersonale, interculturale, sociale, civice,

- cultura antreprenoriala,

- sensibilizarea la cultura,

- „a invata sa invati”.

  La clasa a IX a si a X a numarul de ore pe saptamana este de  32, numarul orelor de trunchi comun este de 25 , 6 ore curriculum diferentiat si o ora de curriculum la decizia scolii.. In cadrul fiecarui an de studiu exista un numar de ore afectate curiculumului la decizia scolii, procentul acestora se majoreaza progresiv dand astfel consistenta reala profilului si specializarii.

  Orele din Curriculumul la decizia scolii se folosesc, in primul rand, pentru disciplinele din aria curriculara corespunzatoare specializarii.Elevii pot opta in fiecare an pentru oricare dintre disciplinele incluse in pachetele optionale, dar vor putea sa isi continue si disciplinele alese in clasele anterioare.

      Pe parcursul ciclului superior al liceului se urmareste aprofundarea achizitiilor de învatare dobândite anterior, pe de o parte, si specializarea elevilor, adecvata diferitelor profiluri si specializari din cadrul filierei, pe de alta parte.

    Prin mentinerea gruparii disciplinelor în cele 7 arii curriculare, specifice curriculumului national si structurarea pe trei componente: (1) trunchi comun, (2) curriculum diferentiat si (3) curriculum la decizia scolii se asigura coerenta structurala a planurilor-cadru de învatamânt pentru toate nivelurile de scolaritate.

   Trunchi comun (TC)  este stabilit la nivel central si cuprinde disciplinele de învatamânt, cu alocarile orare corespunzatoare, care sunt comune tuturor specializarilor din cadrul aceluiasi profil. Trunchiul comun vizeaza:

-                     aprofundarea competentelor cheie, dobândite în învatamântul obligatoriu, relevante pentru traseul de formare a elevului;

-                     dobândirea competentelor specifice profilului de formare.

   Curriculum diferentiat (CD) este stabilit la nivel central si cuprinde disciplinele de învatamânt, cu alocarile orare corespunzatoare, care sunt specifice pentru fiecare specializare din cadrul unui profil. Curriculumul diferentiat vizeaza cu precadere dezvoltarea competentelor specifice necesare specializarii. Elevii beneficiaza astfel de fundamentele unei formari diversificate, utile pentru orientarea scolara si pentru integrarea socio-profesionala ulterioara. 

  Curriculum la decizia scolii (CDS) cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecarei unitati de învatamânt. Prin aceasta oferta curriculara, se asigura cadrul pentru sustinerea atât a unor performante diferentiate, cât si a intereselor specifice de învatare ale elevilor.

  Structurarea planului-cadru de învatamânt pentru ciclul superior al liceului în arii curriculare, pe de o parte, si în trunchi comun (pe profil), curriculum diferentiat (pe specializare), curriculum la decizia scolii, pe de alta parte, ofera posibilitatea identificarii specificului profilurilor de formare si al specializarilor, în termeni de discipline scolare si de alocari de timp corespunzatoare studierii acestora. Aceasta structurare asigura elevului posibilitatea sa opteze, în cunostinta de cauza, pentru propriul traseu de formare.Oferta curriculara centrata pe aprofundarea competentelor cheie si pe dobândirea competentelor de specialitate creeaza premise favorabile pentru reusita absolventului:

-          în plan social, prin: comunicare, gândire critica, luarea deciziilor, utilizarea eficienta a informatiei;

-          în plan profesional, prin: posibilitatea continuarii studiilor, în aceeasi specializare, dar si în specializari conexe.

  Ponderea mai mare a curriculumului la decizia scolii în ciclul superior al liceului, comparativ cu  ciclul inferior al liceului – ca etapa a învatamântului obligatoriu –, asigura premisele pentru coparticiparea elevului la constituirea propriului traseu de formare si pentru cresterea responsabilitatii scolii în gestionarea ofertei curriculare, în raport cu nevoile educationale identificate la nivel local.

  Conform art. 9 din Legea Invatamantului 84/1995 republicata  „planurile –cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional includ Religia ca disciplina scolara  parte a trunchiului comun. Elevul cu acordul parintilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia si confesiunea. La solicitarea scrisa a parintilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate sa nu frecventeze ora de religie”. In aceasta ultima situatie, elevul isi va alege, in locul disiplinei Religie, o alta disciplina optionala.

  Mediul scolar si practicile posibile urmeaza sa devina practici sociale compatibile cu idealurile unei societati democratice. Scoala trebuie sa devina un spatiu de manifestare a responsbilitatii a unui comportamen decent de care sunt legate cinstea, onoarea, capacitatea de respectare a promisiunilor, respectul reciproc, toleranta fata de opiniile diferte indiferent de natura lor (religie, cult, politica).

Traditiile locale vor fi valorificate mai ales in cadrul curriculumului de specialitate, astfel incat elevii sa invete, sa respecte si sa pretuiasca valorile si traditiile proprii,  precum si pe ale celorlalti.. Se va urmari realizarea unui echilibru intre activitatile curriculare (participarea la olimpiade, la sesiuni stiintifice la nivel local, national si international) si cele extracurriculare (serbari scolare, excursii, vizita la muzee, reuniuni, cenacluri etc).

Obiectivele activitatii extracurriculare :

·        Cunoasterea si intelegerea culturii si civilizatiei umane

·        Pretuirea patrimoniului national si universal

·        Cunoasterea unor modalitati diverse de organizare si petrecere a timpului liber

·        Educatia spirituala participativ competitiv

·        Cultivarea aptitudinilor si talentelor

 Formarea gustului pentru frumos (poezie, muzica, dans, culoare) si dragostea si respectul pentru natura.